# การส่ง SMS แจ้งเตือนลูกค้าต่ออายุ (แมนนวล)

การส่ง SMS แบบแมนนวล ผู้ใช้สามารถใช้ดุลยพินิจเลือกส่งได้ตามต้องการ โดยจะเป็นการส่งทีละรายการ หรือทีละคัน โดยมีขั้นตอนดังนี้

การส่ง SMS แจ้งเตือนลูกค้าต่ออายุ-แต้มต่อ

  1. คลิกที่เมนู "บริการลูกค้า"
  2. คลิกที่เมนู "เตือนต่ออายุ"
  3. คลิกช่วงเวลาที่ต้องการ (มุมบนขวา)
  4. คลิก "เลือก" ท้ายรายการที่ต้องการ
  5. คลิก "SMS"

การส่ง SMS แจ้งเตือนลูกค้าต่ออายุ-แต้มต่อ

  1. คลิก "ส่ง"
  2. เสร็จสิ้น

# สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์ (opens new window)