# การส่ง SMS แจ้งเตือนลูกค้าต่ออายุ (คิวอัตโนมัติ)

ทุกวันระบบจะประมวลผลตามเกณฑ์การเตือนต่ออายุที่ทางร้าน ตรอ. ตั้งค่าไว้ โดยประมวลผลจัดคิวแบบวันต่อวัน (บางวันอาจจะไม่มีรายการรถที่ครบอายุ) โดยคัดกรองจากวันจดทะเบียน (ระบบแนะนำ) หรือวันครบกำหนดบริการ (ภาษี/พ.ร.บ./ประกัน อย่างใดอย่างหนึ่ง) เพื่อให้ทางร้านได้จัดส่งแบบเป็นระบบ

การส่ง SMS แจ้งเตือนลูกค้าต่ออายุ-แต้มต่อ

  1. คลิกที่เมนู "จัดการงาน"
  2. คลิกที่เมนู "sms เตือนต่ออายุ"

การส่ง SMS แจ้งเตือนลูกค้าต่ออายุ-แต้มต่อ

  1. คลิกเลือกทั้งหมด
  2. คลิกส่ง x รายการ
  3. ระบบประมวลผลจนเสร็จสิ้น

หมายเหตุ อนาคตระบบจะมีฟังก์ชันส่งแบบอัตโนมัติจากคิวงาน

# สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์ (opens new window)