# ใบแจ้งหนี้

เมื่อลูกค้าร้องขอการใช้บริการแบบค้างชำระ หรือแบ่งจ่ายมัดจำบางส่วน พนักงานต้องดำเนินการพิมพ์ใบแจ้งหนี้จากระบบให้กับลูกค้า เพื่อเก็บประวัติลูกหนี้และการแจ้งเตือนการทวงถามในอนาคต

หลังจากพนักงานบันทึกการชำระเงินแบบ "แบ่งจ่าย" หรือ "ค้างจ่าย" ระบบจะสร้างใบแจ้งหนี้ให้อัตโนมัติ

ใบแจ้งหนี้-แต้มต่อ

สามารถตรวจสอบรายการลูกหนี้ทั้งหมดได้ที่เมนู ลูกหนี้ >> ใบแจ้งหนี้

ลูกหนี้-แต้มต่อ

# สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์ (opens new window)