คำนวณค่าบริการ

# ระบบคำนวณค่าบริการ

# ภาษี

ระบบคำนวณค่าภาษีรถประเภทต่าง ๆ ตามอัตราที่สำนักงานขนส่งกำหนด อีกทั้งคำนวนค่าปรับกรณีขาดต่ออายุ และภาษีล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเรียกเก็บจากลูกค้า

# พ.ร.บ.

ระบบคำนวนเบี้ย พ.ร.บ. รถประเภทต่าง ๆ เต็มปี ขาดปี และเกินปี

# ประกันภัยภาคสมัครใจ

ระบบคำนวณค่าประกันภัยภาคสมัครใจ กรณีลูกค้าสนใจทำประกัน สามารถใช้งานอย่างยืดหยุ่นด้วยการระบุค่าเบี้ยไม่ว่าจะเป็น ป1 2 2+ 3 และ3+

# งานขนส่ง

ระบบคำนวณค่าบริการงานด้านขนส่ง สามารถกรอกค่าบริการอย่างยืดหยุ่น และรายละเอียดการบริการ

# งานอื่นๆ

นอกเหนือจากรายการข้างต้นระบบสามารถเพิ่มรายการอื่น ๆ โดยกรอกค่าบริการ และรายละเอียดการบริการ

# ระบบชำระเงิน

ถัดจากขั้นตอนการคำนวณค่าบริการ หลังจากลูกค้าตกลงรับการบริการ และสร้างบิลเพื่อเรียกเก็บค่าบริการแล้ว ระบบสามารถบันทึกการชำระเงินได้ทั้ง 3 รูปแบบ คือ 1. ชำระเต็ม 2. แบ่งชำระ และ 3. ค้างชำระ โดยระบบจะคำนวนยอดชำระและเงินทอนให้อัตโนมัติ

# ระบบออกบิล

หลังจากบันทึกชำระเงินแล้ว ระบบสามารถพิมพ์ใบฝากงานโดยแสดงรายการการบริการต่าง ๆ จากยอดชำระจริง

# ระบบออกใบแจ้งหนี้

ในกรณีแบ่งชำระหรือค้างชำระระบบจะช่วยสร้างใบแจ้งหนี้ให้อัตโนมัติ สามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้มอบให้ลูกค้าได้ทันที

# ระบบจัดการงาน

ระบบสนันสนุนช่วยควบคุมกระบวนการจัดการลูกค้ารายต่าง ๆ เพื่อสะดวกต่อการติดตาม

# จัดการงานตรวจสภาพ

ระบบบันทึกผลการตรวจสภาพ เพื่อการติดตาม ทวนสอบการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ว่าคันไหนตรวจแล้วบ้าง ผลเป็นอย่างไร

# จัดการงาน พ.ร.บ. และ ประกัน

ระบบบันทึกกรมธรรม์ รายละเอียดกรมธรรม์ เพื่อการติดตาม ทวนสอบการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ว่าคันไหนดำเนินการไปแล้ว รายละเอียดกรมธรรม์มีอะไรบ้าง และการเรียกดูในอนาคต โดยไม่ต้องเข้าไปค้นหาในเว็บประกันภัย

# จัดการงานภาษีรถ

ระบบจัดการกระบวนการฝากต่อภาษีของรถลูกค้าอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่ 1. ตรวจสอบเอกสาร (เอกสารรถ ผลตรวจสภาพ และพ.ร.บ.) 2. ปิดรอบการนำส่งภาษี และ 3. บันทึกผลการต่อภาษี สามารถทวนสอบการดำเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อลด % การตกหล่น นำไปสู่มาตรฐานการบริการที่ดี

# จัดการงานขนส่ง

กระบวนการคล้ายกับจัดการงานภาษีรถ ลดความผิดพลาด นำไปสู่มาตรฐานการบริการที่ดี

# ระบบรายงาน

# รายงานตรวจสภาพ/ภาษี/พ.ร.บ./ประกัน/ขนส่ง

ถัดจากงานจัดการงานผลการดำเนินงานจากการจัดการงานด้านต่าง ๆ จะแสดงในเมนูรายงาน ซึ่งแยกแต่ละประเภทงาน เพื่อช่วยในการทวนสอบรายการ ผลการดำเนินการของลูกค้ารายต่าง ๆ อำนายความสะดวกให้ผู้ประกอบการตรวจสอบการทำงานของพนักงานหน้าร้าน

# รายงานประจำวัน

ระบบสามารถแสดงรายการลูกค้า และสรุปยอดในวันนั้น ๆ เพื่อตรวจสอบยอดรายรับกับเงินสดในลิ้นชักหน้าร้าน ติดตามและทวนสอบได้ตลอด

# รายงานการออกบิล

ระบบสามารถแสดงรายการการออกบิลทุกรายการ ใบแจ้งหนี้ทุกรายการ ตรวจสอบแบบเชื่อมโยงกัน ทราบได้โดยทันว่าวันไหน เดือนไหน มียอดเท่าไร ลูกหนี้กี่ราย ตรวจสอบได้ทั้งรายวัน รายเดือน รายปี หรือกำหนดช่วงเวลา

# รายงานผลประกอบการ

ระบบแสดงผลประกอบการในมิติต่าง ๆ ในรูปแบบกราฟ ช่วยให้เห็นการเติบโตของธุรกิจ และลูกค้าส่วนใหญ่เป็นประเภทใด

# ระบบเตือนต่ออายุ

ระบบช่วยเตือนรายการลูกค้าอายุการต่อภาษี พ.ร.บ หรือประกันภัย ช่วยให้สามารถโทรเตือนลูกค้าเข้ามารับบริการ มากกว่า 80% ของลูกค้าที่ได้รับติดตาม หรือโทรเตือนกลับมาใช้บริการอีกครั้ง ซึ่งมี 3 ช่องทางที่ระบบอำนวยความสะดวกให้ คือ

  1. การส่งจดหมายแจ้งเตือน สามารถพิมพ์จดหมายและจ่าหน้าซองออกจากระบบได้เลย
  2. SMS สามารถส่งข้อความถึงมือถือลูกค้าผ่านระบบ
  3. ครบรถ สามารถแจ้งเตือนผ่านแอปฯ ครบรถ ฟรี

# ระบบลูกหนี้

ระบบช่วยออกใบแจ้งหนี้ และแสดงรายการลูกหนี้ ไม่ว่าจะค้างชำระเมื่อใด แม้ระยะเวลาผ่านไปนานก็ไม่พลาด ช่วยในการติดตามทวงถาม

# สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์ (opens new window)