# ตรอ. คืออะไร ?

ตรอ. ย่อมาจาก "สถานตรวจสภาพรถเอกชน" หมายถึง สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานขนส่งในการดำเนินกิจการงานบริการเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ ซึ่งดำเนินกิจการโดยภาคเอกชน มีทั้งเจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล อย่างที่บางคนรู้ว่าการตรวจสภาพรถเพื่อนำผลตรวจสภาพไปดำเนินการต่อภาษีประจำปี เมื่อรถยนต์อายุครบ 7 ปี หรือรถจักรยานยนต์อายุครบ 5 ปี (นับจากวันจดทะเบียน) นอกจากนี้ตรอ. ยังมีบริการทำประกันภัยบัคับ (พ.ร.บ.) และประกันภัยภาคสมัครใจ (ประเภท 1 2 2+ 3 3+ และอื่น ๆ)

# "แต้มต่อ" คืออะไร ?

โปรแกรมหรือระบบสารสนเทศ ที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยบริหารจัดการงานหรือกิจกรรมที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ทำในทุก ๆ วัน อย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่คำนวนค่าบริการ ค่าภาษี ค่าปรับภาษี และค่าภาษีล่วงหน้า จากนั้นบันทึกชำระเงินเพื่อออกบิล อีกทั้งมีระบบจัดการงานหลังบ้าน เช่น งานตรวจสภาพ งานภาษี งาน พ.ร.บ. (ภาคบังคับ) งานประกันภัย (ภาคสมัครใจ) แล้วประมวลผลสรุปยอดประจำวัน กำไรรายเดือน

# สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์ (opens new window)