แต้มต่อ

ตรอ. คืออะไร ?

ตรอ. ย่อมาจาก "สถานตรวจสภาพรถเอกชน" หมายถึง สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานขนส่งในการดำเนินกิจการงานบริการเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ ซึ่งดำเนินกิจการโดยภาคเอกชน มีทั้งเจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล อย่างที่บางคนรู้ว่าการตรวจสภาพรถเพื่อนำผลตรวจสภาพไปดำเนินการต่อภาษีประจำปี เมื่อรถยนต์อายุครบ 7 ปี หรือรถจักรยานยนต์อายุครบ 5 ปี (นับจากวันจดทะเบียน) นอกจากนี้ตรอ. ยังมีบริการออกพ.ร.บ. และประกันภัยภาคสมัครใจ

"แต้มต่อ" คืออะไร ?

โปรแกรมหรือระบบสารสนเทศ ที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยบริหารจัดการงานหรือกิจกรรมที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ทำในทุก ๆ วัน อย่างเป็นระบบ เช่น งานตรวจสภาพ งานภาษี งาน พ.ร.บ. งานประกันภัย ตลอดจนงานขนส่งอื่น ๆ ที่ทางสำนักงานขนส่งอนุญาตให้สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ให้บริการ

สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์